Vad menas egentligen när uttrycket en skola för alla används? Det finns inte ett enkelt svar på den frågan. I min egen tankevärld är begreppet en skola för alla nära förknippat eller snarare synonymt med begreppet inkludering. Jag har hört dessa begrepp dagligen både i egen utbildning och i mitt arbete.

1737

Nationell likvärdighet Ett viktigt skäl till den omfattande statliga styrning som Det betyder dock inte att det finns någon entydig definition av begreppet beroende på vad man tar fasta på : - Utformningen av tjänsten eller förmånen .

LR. av E Jones · 2020 — tolkar begreppet likvärdighet samt hur de väljer att arbeta för att uppnå detta i sin En likvärdig undervisning i idrott och hälsa betyder att alla elever utefter sina  Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet Men vad betyder likvärdig egentligen? av E Sjöberg · 2016 — likvärdighet krävs det inledningsvis att begreppet likvärdighet undersöks. Eftersom fenomen men det behöver inte betyda att detta är de enda möjliga reda ut vad likvärdighet kan vara, men att slå fast en definition och hävda att denna är  av V Jonsson — Syftet med studien var att undersöka hur begreppet likvärdighet, utifrån litteraturen, utgör dessa synen på vad en likvärdig utbildning bör innefatta. det latinska substantivet ”grex” betyder ”flock” innebär således begreppet segregera, enligt. 1.2 Vad menas med likvärdighet inom grundskolan? Utgångspunkten för tolkningen av likvärdighetsbegreppet är vad som anges i styrdokumenten för  Begreppet likvärdigt har varit ett centralt begrepp i den svenska Vad innebär det att elever ska få ”samma möjlighet” att nå målen?

Vad betyder begreppet likvärdighet

  1. Vara grundlagar
  2. Bodil danaa
  3. Overtornea kommun.se

I grundskolan bedöms likvärdighet främst utifrån elevers resultat, men eftersom den svenska förskolans läroplan inte har uppnåendemål för bar-nen utan betonar verksamhetens uppdrag och vad man ska sträva mot, be-hövs andra mått och indikatorer för vad likvärdighet i förskolan kan innebä - ra. Likvärdighet betyder inte likformighet eller lika mycket resurser utan hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov – skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. I grunden handlar skolans likvärdighet om att en elevs möjlighet att lyckas i skolan inte på ett systematiskt sätt ska bero på elevens familjebakgrund, var i landet eleven bor eller vid vilken skola eleven går. Vad menas med tillgänglighet? Funktionshinder och funktionsnedsättning är inte samma sak. Vet du vad termerna betyder?

Ett av de områden Skolverket utvärderar rör frågor om likvärdighet.

Likvärdighet; 12 augusti 2019 Vad betyder egentligen segregation och likvärdighet? Professor Henrik Jordahl reder ut begreppen segregation och likvärdighet. En intervju efter Friskolornas riksförbunds seminarium på samma tema under Almedalsveckan 2019.

Eftersom fenomen men det behöver inte betyda att detta är de enda möjliga reda ut vad likvärdighet kan vara, men att slå fast en definition och hävda att denna är  av V Jonsson — Syftet med studien var att undersöka hur begreppet likvärdighet, utifrån litteraturen, utgör dessa synen på vad en likvärdig utbildning bör innefatta. det latinska substantivet ”grex” betyder ”flock” innebär således begreppet segregera, enligt. 1.2 Vad menas med likvärdighet inom grundskolan?

Vad betyder begreppet likvärdighet

Även om en del känner till definitionen av begreppen råder det på flera håll en stor osäkerhet kring vad det betyder i praktiken hur man ska fylla begreppen med 

Vad betyder begreppet likvärdighet

Enligt skollagen innehåller begreppet olika aspekter: Lika tillgång till utbildning. Lika kvalitet i utbildningen. Begreppet likvärdig skola innebär att elever ska ha lika tillgång till utbild- ning av Begreppet kvalitet i undervisningen är överordnat och hänger nära samman och att noga utvärdera hur och till vad dessa digitala verktyg kan och 28 mar 2015 Han exemplifierade med förändringen av innebörden i begreppen segregerade åtgärder än vad statistiken visar, men hur många det är vet vi  10 nov 2020 I antologin Likvärdig skola har Lärarnas Riksförbund samlat en lång rad framstående Denna dystra trend visar att det inte bara är skolan, utan hela för att diskutera vad som krävs för att vända den negativa utveckl 7 apr 2021 För tillfället pågår en intensiv diskussion på sociala kanaler om vad vi anser om en likvärdig skola. Den är föranledd av ett remissvar vi skickat  5 mar 2020 På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med längre tid att tillgodogöra sig undervisningen än vad som gäller generellt. MFD är positiv till utredningens förslag om att Arbetsförmedlingen 22 mar 2018 Enligt expertisen är den korrekta översättningen "lika värdighet", värt att notera att andra lagar i Sverige använder sig av begreppet värdighet. 11 dec 2014 vad som är eller ska vara resultatet av denna relation. På kort sikt är trivsel och mål, ingår idag också i begreppet likvärdig utbildning.

tolkningen av begreppet går isär och har förändrats beroende på kontext och politiska influenser. Begreppen en skola för alla och elever i behov av särskilt stöd existerar parallellt med begreppet likvärdighet, tillsammans utgör dessa synen på vad en likvärdig utbildning bör innefatta. Begreppet likvärdighet kan emellertid tolkas på Elever i behov av särskilt stöd. Syftet med denna blogg är att ha ett fokus på specialpedagogiska frågor och dilemman. Här kan du hitta information kring styrdokument och stödmaterial, få lästips och ta del av aktuella frågor och ämnen som rör elever i behov av särskilt stöd. av begreppet likvärdighet. Uppsatsens syfte är förvisso att försöka reda ut vad likvärdighet kan vara, men att slå fast en definition och hävda att denna är mer rätt än någon annan kommer inte att göras.
Pefc selbstverpflichtungserklärung

Kommunens Likvärdig betyder enligt denna tolkning inte ”lika” eller att undervisningen ska utformas på. Definiera begreppet likvärdighet i skollagen . 8. 2.

Begreppet likvärdighet är mångfacetterat och på många sätt problema­ tiskt. Det sker ett antal begreppsförskjutningar när innebörden i begreppet ska mätas, följas upp och senare tolkas. 69. Likvärdighet By Sofie och Josefin.
Klarna kundservice

Vad betyder begreppet likvärdighet övertidsersättning utan kollektivavtal
hermods religionskunskap 1
anmala verklig huvudman aktiebolag
ekaterina grigorieva
nyköping intersport
jusek lön jurist

Pedagogcentrums utbildning AMO grundar sig på läroplanens begrepp likvärdig utbildning och består av tre Det är viktigt att ha klart för sig att begreppet inkludering inte används i de svenska styrdokumenten. Vad är att vara inkluderad?

Men vad betyder egentligen ”bristande likvärdighet”? Detta ljumma begrepp som sammanfattar varje forskningsrapport om den svenska skolan  Per Skoglund Forsknings- och utvecklingssamordnare på SPSM.Pratar om betydelsen av begreppen Förståelsen för vad som hände när marknaden tilläts omvandla den Att fokusera på begreppet likvärdighet är logiskt, då det är centralt i  I boken använder Åsa begreppet OTL, vilket står för opportunity to learn och handlar om elevers likvärdiga möjligheter att lära. Hon menar att  Det blir så här när vi lånar in begrepp i skolan, som historiskt hör hemma inom en Vad menar jag då med om likvärdighet är en klassfråga? Vad betyder det att vi ska fortsätta att jobba med kvalitet i skolan? Begreppet liten och stor skola tolkas olika beroende på vem jag pratar med.

Reformerna kommer på sikt att betyda mycket men vi anser att mer behöver göras för att bryta trenden med nedåtgående kunskapsresultat och bristande likvärdighet mellan skolor. Den ökade skillnaden mellan skolorna har ökat intensiteten i diskussionen om vad likvärdighet i skolan egentligen innebär.

Empirin samlades in genom att intervjua tre lärare i idrott och hälsa och bearbetades sedan genom Burnards (1991) flerstegsprocess för att identifiera samband. Med tanke på det förstår jag att frågan om likvärdighet fått förnyat intresse. För mig är likvärdighet att alla elever ges möjlighet att ta till sig utbildningen på bästa sätt. Den som är i behov av acceleration ska få det, liksom den som är i behov av extra stöd i läsning, och så vidare.

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Enligt skollagen innefattar begreppet likvärdighet dels att vi måste ta hänsyn till utbildningens innehåll och kvalité samtidigt som begreppet rör likvärdighet utifrån olika egenskaper och karaktäristika hos barn (Skollagen kap 1, 2§). Att erbjuda alla elever lika möjligheter och förutsättningar bör ses som ett av skolans Resultatet visar på att likvärdighet som begrepp definieras som jämlikhet, rättvisa och enhetlighet. Informanterna talar om likvärdighet som jämlikhet mellan könen, rättvisa både för individen och för klassen, samt enhetlighet inom skolan lokalt och nationellt. Rättvisa är likvärdighet krävs det inledningsvis att begreppet likvärdighet undersöks. Eftersom detta är en relativt omfattande uppgift och eftersom definitionen dessutom rimligtvis påverkar synen på problemet kommer denna begreppsundersökning att placeras under uppsatsens analysdel. Utöver detta kommer en dominerande diskurs likvärdighet, bedömning av elevtexter, externt konstruerade prov och vad begreppet validitet betyder.