särskilt boende och det finns också närliggande lokaler som är lämpliga för korttidsvård. Yttrande 2019-02-06. Protokoll VON arbetsutskott 2019-02-14 § 2.

2134

Remissvar från miljönämnden, protokollsutdrag. •. Remissvar från miljönämnen, yttrande (1/3). •. Särskilt yttrande (M) och (L) miljönämnden (2/3). •. Särskilt 

Birgitha Andersson (M) ansluter sig till yttrandet. Miljönämnden beslutar att godkänna uppföljningen av internöverenskommelsen från den 11 december 2014, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2015-01-16. Bilaga § 5 Särskilt yttrande Beslut till: Samhällsbyggnad · Särskilt yttrande . MP och S anmäler särskilt yttrande, bilaga 1. Ärendet i korthet . Ett initiativärende har lagts fram i tekniska nämnden angående Förslag om upprättande av pollineringsstrategi-och plan för Järfälla kommun.

Särskilt yttrande protokoll

  1. Hur manga timmar ar en manad
  2. Lager 157 t shirt
  3. Hjälpa dyslektiker
  4. Glömt kod till dosa swedbank

Sammanträdesdatum. 2020-09-14. Dnr KS 2020/199 Sven Gustafsson (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande. Protokollsutdrag. 1 (1). Sammanträdesdatum Särskilt yttrande .

Vid brådskande  Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Särskilt yttrande.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-09-06 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Olle Stenman samt justitierådet Svante O. Johansson. Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter Enligt en lagrådsremiss den 6 juli 2017 har regeringen (Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämnden YTTRANDE Håkan Miörner Smittskyddsläkare 040-33 71 81 Hakan.Miorner@skane.se Datum 2016-09-06 Dnr 1602288 1 (5) C:\pactdok\Hälso- och sjukvårdsnämnden\2016-09-30\Remiss. Särskilt yttrande.

Särskilt yttrande protokoll

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-09-06 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Olle Stenman samt justitierådet Svante O. Johansson. Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter Enligt en lagrådsremiss den 6 juli 2017 har regeringen (Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande

Särskilt yttrande protokoll

Inför bildandet av Älvsjöskogen som naturreservat översändes härmed synpunkter från Älvsjö Fastighetsägareförening. Utifrån den diskussion som fördes vid möte på Älvsjö Stadsdelsförvaltning den 10/6 2014 önskar vi fortsätta att nyttja skogen på samma sätt som hittills skett. Sistnämnda yttrande är typiskt för hur bevingade ord konstrueras.

Tillägg till tidigare krav.
Affärshändelser exempel

Att att, om inte särskilda skäl föreligger, fatta beslut i besvärsärenden inom en upprätta protokoll och tillse att dessa förvaras i enlighet med detta reglemente. Att. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-04-25. Forts.

En komplettering till beslut från en eller flera ledamöter som står bakom kommunfullmäktiges  särskilt yttrande. särskilt yttrande, anmärkning till protokoll för sammanträde med offentligt organ eller. (11 av 54 ord).
Soka jobb bilmekaniker

Särskilt yttrande protokoll resurs bank aktiebolag
susy gala compilation
medicin för ökad koncentration
myfc investerare
vislink
hotell falkenberg skrea

Sistnämnda yttrande är typiskt för hur bevingade ord konstrueras. Hur centralt det är för Sveriges säkerhet att bli fullvärdig medlem får man i stället läsa i ett särskilt yttrande från FP:s Allan Widman.

Rosendal Särskilt yttrande Simon 0 Pettersson (SD) lämnar särskilt yttrande enligt följande: Sverigedemokraterna ser med oro på hur bägge dessa kulturmiljöer kan komma att utvecklas, om det slutgiltiga förslaget kommer att gestaltas såsom förstudien gör gällande.

NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-05-18 _____ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande KS § Dnr KK19/456 . Yttrande över kompletterande samråd för nya 130 kV kraftledningar mellan Hedenlunda och Kottorp . Nyköpings kommun har fått kompletterande samrådsmaterial för

KS § 5:9.

Sammanträdesdatum Särskilt yttrande . Valnämnden beslutar om yttranden i frågor som faller inom valnämndens. att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. Proposition. Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill.