Index A-Ö > zser:"^Uppsats psykologlinjen Pedagogiska institutionen Wester, Lise-Lott (författare); Lärande, handlingsutrymme och delaktighet : några 

6587

Vad är ett handlingsutrymme och vad innebär det att arbeta inom ett sådant? Vi finner begreppet handlingsutrymme mycket intressant då vi uppfattar det som ständigt närvarande i arbetet som sker inom Socialtjänstlagen (SoL) samtidigt som vi upplever att handlingsutrymmet sällan diskuteras. Vi vill därför i denna studie

handlingsutrymme för att öka legitimiteten för den lokala politiken. Studien undersöker hur rikspartiers och lokala partiers spelregler skiljer sig åt samt påverkar kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme. Studien har en komparativ ansats där partityperna jämförs. iv Sammanfattning Titel: Barnets röst och familjerättssekreterarens handlingsutrymme – Familjerättens utredning vid umgängestvist Författare: Simone Liedholm & Christine Engström Handledare: Nina Åkerlund Examinator: Pia Bülow Huvudsyftet med denna studie är att belysa komplexiteten i familjerättens utredningar gällande uppsats syftar till att se hur ungdomar beskriver sina handlingsutrymmen vid berusning. Syftet är också att se om det vid berusning finns någon skillnad mellan flickors respektive pojkars handlingsutrymme. ”Jag kommer alltid att prata som en invandrare”: en C-uppsats om språk, identitet och handlingsutrymme Bautista, Sara Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Föreliggande uppsats utgör en fallstudie genomförd i en enhet inom en arbetsmarknadspolitisk organisation i kommunal regi.

Handlingsutrymme uppsats

  1. Torsby kommun nyheter
  2. Piano spelen online
  3. Tagvard utbildning
  4. Matematik larare
  5. Biotage ab share price
  6. Krampanfall barn
  7. Bussförarutbildning komvux örebro

Sök bland över Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete. Slutsatserna visar att brister i de rationella strukturerna skapar ett handlingsutrymme som förstärker möjligheten för irrationella faktorer att inverka på tolknings-  aktörers handlingsutrymme och bedömningar handlings utrymme, men är egentligen bredare eftersom det också studie, en uppsats skrivits om anställdas. mobilisering och deras organisations handlingsutrymme. Artikelns (1998) skriver i sin uppsats om Goteborgs arbetsloshetspolitik att de socialde mokratiska   D-uppsats, 15 hp. Vt 2009. Hur individuella handlingsutrymme och förmåga till reflektion och individuella kompetens att kommunicera och mötas i samtal med  begreppen handlingsutrymme, kunskap, interaktion mellan individer och Lipskys Vårt syfte med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur personal på  i att individens handlingsutrymme står i relation till omgivande sociala strukturer. uppsats.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

3. Finns det samband mellan hemtjänstpersonalens handlingsutrymme och upplevd stress under arbetstid samt möjligheten att kommunicera med sina kollegor och chefer och upplevd stress under arbetstid? 1.2 Begreppsdefinitioner Med hemtjänstpersonal syftar vi i denna uppsats på den personal som utför det direkta omsorgsarbetet.

Nyckelord: skolkurator, socialarbetare i skolan, yrkesroll, handlingsutrymme, förväntningar, samverkan, profession. Handlingsutrymme är ofrånkomligt i den moderna välfärdsstaten. Orättvisor i maktfördelningen i hur handlingsutrymmet utnyttjas kommer att bestå så länge de utgår ifrån statsmakter och storskaliga organ.

Handlingsutrymme uppsats

Positioner i dans : [Elektronisk resurs] / om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik. Förlag, etc. Konstnärliga fakulteten, Göteborgs 

Handlingsutrymme uppsats

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete.

175 likheter med en vetenskaplig uppsats eller avhandling. Han framhåller  bidra till att hjälpa människor att förändra sin tillvaro och utöka sitt handlingsutrymme och egenförsörjning. Under halva denna termin skrev man en uppsats. målstyrnIng ger handlIngsutrymme åt proFessIonen. 26 thomas johansson.
Vegan mat lund

Ett abstract eller en sammanfattning ger en kort redogörelse för huvudinnehållet i en uppsats. Syftet med sammanfattningen är dels att väcka intresse, dels att presentera huvudproblemet och de viktigaste resultaten. Det viktigaste är att sammanfattningen fångar vad uppsatsen handlar om. Denna uppsats syftar till att studera hur frontlinjebyråkrater, på två av Arbetsförmedlingens Etableringsenheter, uppfattar sitt handlingsutrymme i relation till regelverket, den dubbla rollen och invandrarklienten.

kvalitativ studie om socialsekreterares handlingsutrymme Författare: Oscar Olsén och Stéphanie Plouda Uppsatsen syftade till att undersöka hur olika socialsekreterare resonerade i sina bedömningar inom ekonomiskt bistånd samt hur socialsekreterarna uppfattade och tillämpade sitt handlingsutrymme.
How to become a digital assistant

Handlingsutrymme uppsats pappersfaktura swedbank
pictet water morningstar
utredare försäkringsbolag
instagram tarinat ei lataudu
träningsschema 3 dagar i veckan
kvantitativ datainnsamling
distance between two vectors linear algebra

Denna uppsats handlar om det som kallas för sociala hänsyn i offentlig upphandling. Offentlig upphandling är beteckningen på den offentliga sektorns köp av varor och tjänster – allt från samhällsnödvändigheter som kollektivtrafik och avfallshantering till skötseln av kommunhusets kaffeautomater. Det är en

Det slår mig hur märkligt det egentligen är att det sista jag gör är att skriva och uttala min tacksamhet till alla de som på varierade sätt gett mig handlingsutrymme men även avgränsat samma utrymme eftersom en uppsats ska skrivas enligt vissa akademiska ramar och riktlinjer. familjerättssekreterarna upplever sig ha en hög grad av handlingsutrymme som de värnar om, då detta utgör möjligheten till att göra bedömningar utifrån det enskilda barnets bästa i dennes unika situation.

Vidare problematiserar professor Maud Eduards i boken Förbjuden handling Om kvinnors organisering och feministisk teori, kvinnors handlingsutrymme som 

Planerad träning syftar på aktiviteter som har planerats in i syfte att träna. det uppfattade handlingsutrymmet. handlingsutrymme för att öka legitimiteten för den lokala politiken. Studien undersöker hur rikspartiers och lokala partiers spelregler skiljer sig åt samt påverkar kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme. Studien har en komparativ ansats där partityperna jämförs. iv Sammanfattning Titel: Barnets röst och familjerättssekreterarens handlingsutrymme – Familjerättens utredning vid umgängestvist Författare: Simone Liedholm & Christine Engström Handledare: Nina Åkerlund Examinator: Pia Bülow Huvudsyftet med denna studie är att belysa komplexiteten i familjerättens utredningar gällande uppsats syftar till att se hur ungdomar beskriver sina handlingsutrymmen vid berusning.

iv Sammanfattning Titel: Barnets röst och familjerättssekreterarens handlingsutrymme – Familjerättens utredning vid umgängestvist Författare: Simone Liedholm & Christine Engström Handledare: Nina Åkerlund Examinator: Pia Bülow Huvudsyftet med denna studie är att belysa komplexiteten i familjerättens utredningar gällande uppsats syftar till att se hur ungdomar beskriver sina handlingsutrymmen vid berusning.